NR. 6 -2. ÅRGANG JUNI 1969
2. s. etler !ref.: Luk. 14. 25-35.
«HAR DU REGNET MED OMKOSTNINGENE?»
Av Arne Karl Braut
En kunne vente at Jesus dom » som i prinsippet må så å beordre oss til livs.ville gje hva han kunne avskrives . Ja, i den grad varig tjeneste nettopp for for å holde på de mange er kravet totalt at vi må dem. Så vel det fjerde .som fulgte ham. Men i være beredt til å ofre vårt som det dobbelte kjærlig.stedet presenterer han for eget liv. hetsbud står ved makt. dem hva det innebærer å Men hva nå med våre nær.Den som vil fge Kristus bli hans disippel. Han vil meste? Kan Jesus virkelig er forpliktet til et liv i at de hver for seg skal mene at vi skal «hate » lydighet mot ham. Prer ha regnet over hva det vil dem? Er det slik å forstå noen å dra oss bort fra koste å fge ham. at vi ikke har noen for.ham, har vi ikke noe valg, Vilkårene skal ingen være pliktelse overfor dem? Nei, hva argument de enn i tvil om: Ikke en gang de på ingen måte. Det Jesus måtte bruke . aller nærmeste må få hind.vil ha sagt, er at ikke Her er det ikke noe rom re oss i å leve livet med noe bånd må hindre oss i for noen akkord med ver.Kristus. Foreldre, ekte.troskap og lydighet til den . Det vil resultere i felle, barn og ssken kom.ham. Han krever oss helt kraftl kristendom. Men mer inn under den «eien-lt fra våre nærmeste for (forts . side 2)
T
• BAKDØREN

Dagen i dag
Jeg tror knapt at det
finnes mer enn en religion Dagen i dag er en merkelig dag. i verden hvis tilhengere Den er din -ikke er stolte av den. Jeg
Dagen i går slapp deg ut av hendene har ennå ikke truffet en uomvendt kineser som ikke
Den kan ikke få annet innhold enn det som du
stolt over til.
alt har gitt den. er å være
henger av Konfusius. Hver
Dagen i morgen har du ikke noe lte om.
eneste muhammedaner jeg
Du vet ikke om du kan regne med å råde over den.
har mt, har vært stolte
Men dagen i dag har du. Det er det · eneste du er
over Muhammed.Men hvor
sikker på.
ofte har jeg ikke truffet Du kan gi den det innhold som du vil. mennesker som har skam.Benytt deg av det . met seg over Jesu Kristi I dag kan du glede et menneske. evangelium! I dag kan du hjelpe en annen. Om det fantes en bak.d som et menneske kun.
I dag kan du skrive en hilsen til en god venn eller
ne komme inn i himmelen
til ditt hjem.
gjennom, så var det sik.
I dag kan du vende deg til Gud og gi Ham rådighet
kert mange som ville be.
over ditt liv.
nytte seg av den. For
I dag kan du leve slik at noen i kveld takl:er Gud
mange skammer seg over fordi du er til. å vise at man vil være en Dagen i dag er en betydningsfull dag. kristen. Den er din. D. L. Moody
HAR DU REGNET .

TELTMØTER, Ganddal
(forts fra side 1) I tiden 21. juni til 6. juli blir det teltmer i
den disippel som får stå Ganddal. Det blir mer hver kveld kl. 19.30, unn.frigjort i Kristus, er salt tatt mandagene 23. og 30 . juni og fredagene 27.
i kraft av sitt samfunn juni og 4. juli.
med ham.
Fredag den 27. juni og torsdag den 3. juli blir «O Jesus, gid du ville det bibeltime kl. 15.00 i teltet, eventuelt Salem. Fredag den 4. juli blir det kvinnestevne kl. 19.00.
mitt hjerte danne så Ldagene 21. og 28 . juni og 5. juli kl. 21.30 blir
at årle det og silde
det ungdomstreff i teltet. Talere ved mene blir ditt tempel være må! misjonsprest Torkel Haus, emisær John Ulland og sekretær Klaus Muff. Sang og musikk .
Der selv min hjerne vende fra verdens kloke flokk, Foran hvert me blir det bneme kl. 19.00 i Salem.
og lær meg deg å kjenne, så har jeg visdom nok! » \..._ A_n_e_e_r_h_j_e_rt_e_li_g_v_e_l_k_om_m_e_n______ _)
______ .
2

MENIG HETS BLAD
for
Gand Menighet, Sandnes Utgis av Menighetsrådet
Redakt:
ODD ARNØY, Sandved Redaksjonskomite: Gurid Fagnast, Andreas Hindal, Gudrun Aase.

De nære ting
«Gud har oss en lekse å lære» -heter det i en av våre kjære sanger. Vi kunne nok utdype dette nærmere, og leksene ville tynge oss ned i stre grad enn vi kunne bære dem. I samme grad som vi dis.tanserer oss fra Gud, de helliges samfunn, bn og Guds ord, merker vi også at våre lekser blir stre, og tilsynelatende iblant mer uovervinnelige å bære. Det kunne vært interes.
sant å streife flere av våre lekser, men la oss stoppe med en: TIDEN. Hvordan utnytter du og jeg tiden? Den meget ne avmålte tid som hver og en av oss har fått her på jord. Til personlig avslap.ping, hjemlig hygge, helse.pleie, utdannelse? -Vi er her inne på et av de virke.lig vanskelige områder i vårt livsmster: Balan.sen mellom egeninteressen og fellesinteressen. Mellom
«jeg et» og min neste . Ved noen linjer kan vi vanske.lig klargje noe særlig,

men ett punkt tror jeg det er vesentlig å bere, de nære ting . De evner og krefter vi måtte ha, skal vi dele i de nærmeste krav . I vår me.nighet , krets, nabolag. Hvordan er det , har vi stre lyst til å engasjere oss ut over de nærmeste oppgaver? Vi kan gjerne svare ja, noen av oss. Er de noe som er vanskelig for oss, så er det nettopp egasjement i vår nærmeste krets. Hvorfor er husmer og småmer blitt en mangel.
vare, for ikke å si av.skaffet i vår nye livsstil? Fordi vi synes det er en for brysom arbeidsform, for personlig . Det snakkes ofte om prioritering i dagens samfunn , og med rette. Jeg tror at den en.kelte av oss også må ta prioriteringen av vår tid opp til alvorlig vurdering . Vi skal ikke bruke vår tid bare på oss selv og vårt eget jeg. Det forteller Guds ord til overmål , men vi må selv se å finne fram til den rette måte å utnytte våre evner og
krefter. La oss da fst kaste blikket på de nær.meste krav . -.
Et hjem
-Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske fer seg helt trygg. Peter Egge

Menighetsbladet
Juli er feriemåned frem.for noen annen, -så også for Menighetsbladet . Da tar vi alle pause i strevet, og bladet kommer altså ikke ut i denne måneden. Neste nr. kommer 15.
august .

Stor gave.
Gand Menighet har fått en storslagen gave til den nye kirken som forutsettes reist i menigheten. A/S Sandnes Privatbank's min.nefond har vedtatt å gi kr. 10000,-til elektrisk armatur til kirken . Menig.heten takker på det hjerte.ligste for den storslagne, og uventede gaven.
Kr. 5 060,.
kom det inn i Gand Menig.het på fastebsene til Kirkens Nhjelp.

Ja -den ungdommen!
Et kor av unge hus.mre skulle gi konsert på et aldershjem og ble mot.tatt av en spinkel gammel dame med disse ord: «Det er da utmerket at dere piker kommer hit og syn.ger for oss. Så driver dere ikke rundt på gater og streder den stunden i hvert fall!»
Vi fer godt utvalg i gummifott og regnklær til voksne og barn.
-Og så får De 6% bonus.
HlandForbruksforening
Manufakturavd.
Gullspesialisten
GullsmedE.Christophersen
Sandnes
Kristian & Co.
Nygaard
Melk, fle, ost. Frukt, tobakk, blader
A.sNorskFr
Hageartikler
Sandnes
Forbruksforening

De finner oss over alt!
KarlKjosavik
Sandnes
Ingvald A.s
Dahle
Bok-og papirhandel.
ThorvaldSirevåg
KOLONIAL Stangeland
GandElektro
Stangeland
El. utstyr og installasjoner
Tlf. 62 302
BergensPrivatbank
Sandnes
TorgerSvindland
Skoleutstyr -Rmler
/~!Ill
I

1111~
lf/1/11!1
11,i
REDIGERTAV: ERIK TJEMSLAND (ansv.). MARTHA AUSTVOLL
KONFIRMASJON OG GUDSTJENESTE
Konfirmasjonen er godt og vel avsluttet for denne gang. Likevel vil vi i dette num.meret stanse litt ved den. Hvorfor konfirmerer vi eg.entlig? Her sp vi fst og fremst etter kirkens mening med konfirmasjonen. Den er ikke ment som en port inn i de voksnes rekker, ei hel.
ler som en stadfestelse av
noen personlig kristen tro
så lenge som flertallet av
konfirmantene ikk e har

noen sådan. Kirken oppfat.ter konfirmasjon i dag kort og godt som en velsignelses.handling. Hvordan opplever konfir.mantene ·selv konfirmasjo.nen? -Vi lar en represen.tant for årets konfirmanter, Solgunn Thorsen svare. -Det komm er an på hvil.ken innstilling vi går til kon.firmasjonen med. For de som har et avgjort kristent standpunkt på forhånd, vil utvilsomt konfirmasjonen oppleves som meningsfull. På den andre siden vil det for de som ikke er kristne lett bare bli et gavedryss og kun det . Når dette er sagt, skal vi ikke glemme at vi gjennom konfirmasjonen blir mt med Guds ord. Og
dette kan for enkelte bli et avgjende puff inn i en kristen tro. -I l et av konfirmasjons.undervisningstiden har dere vært på en del guds tjenes.ter . Virker disse fremmede for dere?

-For de fleste vil guds.tjenesten være kjedelig. Den virker mange ganger som en tom seremoni eller et skuespill. Vi forstår lite av det som foregår i litur.gien. Prekenen derimot er mye mer personlig lagt opp og kan derfor treffe oss på en helt annen måte. Og så salmene da. De ligger alt for fjernt fra moderne mu.sikk som opptar oss i dag. Det er tr t å synge salmer seige som sirup, -sier Solgunn . Til ettertanke: Hva om man enkelte ganger i ht arran.gerte ungdomsgudstjenester for ungdom og av ungdom med moderne rytmer og nye salmer.

LEIRSKOLER
Radioen sender hver torsdag kl. 17.30 et program som henter sitt stoff fra kirkens arbeid. Derfra fikk vi også fgende ide. Tre menigheter i Trondheim har gått sam.men om å arrangere leir.skoler med varighet på 10 dager for konfirmanter. Del.takelsen var selvfgelig fri.villig, og undervisningen fulgte troslæren. Dessuten tok de for seg aktuelle em.ner som misjon, diakoni , giftstoffer , abortus provo.catus, pasifisme, fritid osv. Emn ene ble behandlet i fore.drag og grupper. Til gr upp e.ledere brukt e de gymnasias-

111,,1:
OG TORDIS SKJÆVELAND
Husk KIVA!
0 Tid: hver onsdag kl. 19. O Sted: Rådhuskjelleren. 0 Program: andakt, spill,
underholdning, cola-disk. O Alder: 13-16 år. VELKOMMEN !

ter som også var med på å legge opp programmet for leirskolen. -Kanskje en ide for Gand?
-SMÅNYTT.
0 GOOD NEWS. Bibelen er en bok for folket. Derfor må den presenteres på et språk som folk kan for.stå. Et stort skritt i den.ne retning er den engels.ke populærutgaven avNT
Good News for Modern Man. Den er lagt opp etter billigbokprinsippet, inneholder forord , orliste, indeks og er illustrert med enkle strekte gn inger. Pris kr . 6,50.

0 KIVA tar sommerferi e samtidig med skolen etter et hektisk vårsemester. Hver onsdag har 50-60 tenåringer samlet seg i Rådhuskjelleren til un.derholdning, spill og sam.ling om Guds ord. På denne tiden har KIVA rukket å bli populær. Og til hte n starter de igjen på ny frisk.
5

BeyersBegravelsesbyrå
Innehaver Obed Stangeland.
Besger alt vedrende begravelser samt Gravmonumenter. Telefon 61 100 -61 645
JærenBrannkasse
Sandnes
MagnusMonsen
Kjt-og psevarer
HlandSparebank
Sandnes. Filialer : Ganddal og Lura.
JohanE. Sannerud
Ganddal.
Den norske Creditbank
Langgt. 64 og Jærveien 23
Gled Dem hver dag tll en god avls
Les
StavangerAftenblad
Lars T. Vigre
Skotforretnin g.
Sandnes
Begravelsesbyrå
Likkister
lnneh. A. Kufaas. v/Hland kirke Tlf. 63 757, eller pastor 0. Sandvik tlf. 82 196

VOLVO
Personbiler • Lastebiler -Busser
Olav Rieber ThorsenA.s& Co.
M.Braasten
Skotforretn ing

Sandnes A.s
Vaskeri
Forretning : Jærveien 25
Sig. Halvorsen
Aut . rleggerfirma
A.sAaseDreieri
Ganddal
IvarSkei
Musikkhandel
JohanLura
Vulkaniser ingsverksted.
Olav Skaar
Fotograf v / Hote I Sverre
H.Helgaland
Malerforretning Ganddal
MØTER--.
ELIM, Sandnes
Indremisjonen:
Sdag 22. juni: Kjosavik. Torsdag 26. juni: Tale av Bne- res . kap. S. og vitneme.
Sdag 29. juni : Tale av sokneprest Time . Torsdag 3. juli: Bne-og vitneme.

FREDHEIM BEDEHUS Vestlandske Indremisjon :
Faste me r:
Hver sdag kl. 19.30: Me v/ Kon.gevoll. Vitnesbyrd . Offer . Hver onsdag kl. 19.30: Bibeltimer over galaterbrevet v/ Kongevoll . Bn samme kveld kl. 19.00. Offer .
Ths. B
Når det gjelder boligoppvarming
STAVANGER -SANDNES
Eva Modell A.s
Kåper er vår spesialitet.
TreklerTre& Mek.
Ganddal.
Edmund
lms

Ass. Landhandel Malmin

DØPTE -GUDSTJENESTER.
-

Tilbake til toppen